Vyberte stránku

Školní poradenské pracoviště

Základní informace

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Aktivity ŠPP zajišťuje školní metodik prevence, výchovný a kariérový poradce, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedením školy a s pedagogickým sborem.

Personální zajištění ŠPP

Výchovná a kariérová poradkyně:

Mgr. Ivana Břeňová –  brenova@ssospolicka.cz

Školní metodik prevence:

Mgr. Hana Kadidlová  – kadidlova@ssospolicka.cz

Nebojte se vyhledat pomoc

Potřebujete probrat něco, co se těžko říká? Potřebujete si promluvit? Stalo se něco nečekaného a nevíte, jak máte reagovat?

Linka bezpečí

Pro děti a studující do 26 let zdarma

Telefon: 116 111

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Provoz: nonstop

Každému se občas stane, že se dostane do situace, se kterou si neví rady. Na Lince bezpečí s vámi proberou jakékoliv trápení. Může      se týkat rodiny, kamarádů, školy, lásky, něco se stalo, někdo vám ublížil.

Nepanikař

Kontakt: http://nepanikar.eu/

  • Pro mladé lidi ve věku 14 – 24 let, kteří prožívají krizi, řeší různé problémy nebo se potýkají s duševními obtížemi či onemocněním a neví, kam se obrátit pro pomoc.
  • Chat poradna nabízí podporu, informace, orientační poradenství ohledně možností řešení krizových situací a je schopna předat      kontakty na další specializované služby.
  • Na webových stránkách je i volně ke stažení aplikace, díky níž můžete mít první pomoc při psychických potížích. Po otevření aplikace se zobrazí sedm základních modulů: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, sledování nálady, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc. Jednotlivé moduly pak obsahují doporučení, jak při pociťovaných obtížích postupovat.
Stáhnout kompletní text