Vyberte stránku

Projekty, které realizujeme za podpory EU


 


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Název projektu Doučování žáků po Covidu-19
Název žadatele Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička s.r.o.
Evidenční číslo 0008/DOUCOVANI_SKOLY/2022

 

 

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Naše škola se účastní projektu Doučování žáků škol č. j. MSMT- 31956/2021-4 na který je poskytována finanční podpora EU. Cílem je zmírnit dopady pandemie Covid-19 na výsledky vzdělávání žáků. Projekt je zaměřen na doučování žáků v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2021/2022, 2020/2021 a druhé polovině školního roku 2019/2020. Aktivity se zaměří především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností. Realizace aktivit bude probíhat primárně prezenční formou a bude zaměřena především na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu s výsledkem zlepšení kompetencí k učení a doplnění nezvládnutého učiva podle ŠVP

Další informace:

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/propagace-Doučování.docx

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/propagace-Doučování.pdf


OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ

 


 

Název projektu Doučování pro zlepšení studijních výsledků
Název žadatele Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička s.r.o.
Evidenční číslo 0044/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2

 

Informace o výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Účel dotace

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří. Dotaci je škola oprávněna použít pouze na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů).


 

Název projektu Digitální podpora žáků
Název žadatele Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička s.r.o.
Evidenční číslo 0150/DIGIPROPAST/2022

 

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na starosti v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce komponentu 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

V roce 2023 obdrží školy finanční prostředky na dva účely:

  1. a) na pokročilé digitální učební pomůckyurčené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí
  2. b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žákyza účelem prevence digitální propasti.

 


 

Modern Trends in service trades and wellness

2018-1-CZ01-KA102-046932

Zahraniční stáž našich žáků v Itálii

 

Naše škola úspěšně získala grant z programu Erasmus+ na vzdělávací mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.

20 žáků z oborů Kosmetické služby, Sportovní a rekondiční masér a Kadeřník se v doprovodu 2 pedagogů zúčastnilo odborné stáže ve vybraných salonech v Miláně v rámci projektu Moderní trendy ve službách a wellness.

Stáž proběhla od 1. 12. do 21. 12. 2018.

 


Grantové prostředky

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci tzv. VÝZVY Č. 02_18_065 ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ II – MRR, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 a v současné době probíhá realizace zvolených šablon.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání a kompetencí učitelů a zlepšení výsledků vzdělávání žáků.


V tomto školním roce se naše škola zapojila do velmi zajímavého projektu „Školy vyslanci Evropského parlamentu“. Cílem programu je šířit povědomí o Evropské unii a motivovat mladé lidi k zamyšlení o budoucnosti EU. Čeká nás mnoho zajímavých aktivit, besed a projektových dní.

Představujeme projekt „Škola jako vyslanec Evropského parlamentu“

Vzdělávací program Evropského parlamentu, jehož cílem je šířit povědomí o EU a parlamentní demokracii mezi mladými lidmi.

Aktivity projektu:

· Sestavení týmu junior vyslanců ze žáků školy

· Vytvoření informačního místa o EU na naší škole

· Seznámení se se studijními materiály a jejich využití ve výuce

· On-line besedy a workshopy

· Spolupráce se školami či institucemi

· Příprava oslav Dne Evropy

· Prezentace naší školy na sociálních sítích – náš termín je 6.4. 2022

Co získá naše škola?

· Po splnění požadavků stanovených v programu certifikát jako Vyslanecká škola Evropského parlamentu

· Nejaktivnější školy navštíví sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Naši junior vyslanci Aneta Trávníčková, Martina Topinková, David Priesol, Daniel Sauer, Nikola Lipenská a Natálie Hloušová se těší na vaše hlasy, které nám pomůžou vybrat jeden mezinárodní den. Ten potom společně oslavíme, zasoutěžíme si o zajímavé ceny a dozvíme se i něco o historii a významu vybraného dne.

Sledujte prosím i náš instagramový účet https://www.instagram.com/vyslanci_obchodka_policka/


Studenti oboru Veřejnosprávní činnost si v rámci projektu Vyslanci EU zahráli únikovou hru a shrnuli zde své dojmy.

Vojta: Hra mi přišla velice zajímavá, jelikož jsme o tom museli přemýšlet a museli jsme se soustředit na to, co děláme. Zjistili jsme, jak velké znalosti o Evropské unii a o unijních institucích máme. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, které nám budou určitě užitečné. Únikovka byla dobře zpracovaná jak graficky, tak obsahově.

Verča: Úniková hra na téma Evropská unie byla velice zajímavá, bohužel už ne tolik uspořádaná. Myslím si, že je podstatné k tomuto tématu vědět alespoň základní informace, které tato hra přináší. Jediné co bych vylepšila, by byl systém hry, aby se hra alespoň nakonec vyhodnotila.

Honza: Úniková hra měla veliké nedostatky v grafice, díky nimž působila zastarale.

Aneta: Hodinu věnovanou EU považuji za zajímavé a užitečné zpestření našich obvyklých hodin. Vyzkoušeli jsme si se spolužáky několik ne vždy tak jednoduchých úkolů, které byly ovšem dobře zpracované. Vytkla bych pouze pár detailů, týkajících se grafiky.


 

Naše škola je součástí programu ERASMUS+

Podařilo se nám získat prestižní akreditaci do programu ERASMUS+ pro roky 2022-2027?

Naši studenty a pedagogové se můžou těšit na odborné stáže a hodně cestování✈️??️


SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička zapojena do evropského projektu eTwinning

Ve dnech 14. – 17. 10. 2021 proběhlo v polském Krakově setkání projektových manažerů eTwinnigového společenství s cílem najít partnery pro společný mezinárodní projekt, na kterém by pracovali naši žáci společně s učiteli. I já jsem se zúčastnila tematického setkání a v rámci workshopů jsem navázala spolupráci se dvěma spřízněnými školami: Strední odbornou školou technickou ve slovenské Staré Ľubovňi a se Střední školou v Havířově – Prostřední Suché.

eTwinning je platforma, přes kterou mohou pracovníci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Jsme rádi, že projekt je otevřen i odborným školám a naši žáci odstartují v průběhu školního roku 2021-22 spolupráci na projektu Mediální a skuteční hrdinové v prostředí TwinSpace. Projekt je zaměřen na rozvoj mediální a čtenářské gramotnosti. Ve spolupráci s ostatními žáky budou vyhledávat a rozpoznávat informace z různých médií, hodnotit jejich pravdivost, zkreslování obsahu nebo nepravdy, neboť média a online prostor mají silný vliv na vnímání světa a mohou být zdrojem mediální manipulace a dezinformací. Kromě znalostí si žáci rozšíří své digitální, jazykové a komunikační dovednosti a další dovednosti studenta 21. století (týmová práce, kritické myšlení, kreativita, kulturní povědomí, reprezentace sebe i školy atd.).

Poslední rok ukázal, jak velmi křehké může být tradiční školství a jak důležité je investovat do moderního vzdělávání, které klade důraz na spolupráci, praktické dovednosti využitelné v reálném pracovním i osobním životě. Online prostor a teamová projektová výuka je žákům velmi blízká a dává možnost rozvíjet jejich potenciál. Věřím proto, že nové vzdělávací metody projektu a spolupráce s ostatními žáky a učiteli z dalších škol bude přínosem pro sebevzdělání žáků i učitelů a zpestřením tradiční výuky.

Ing. Marcela Mrázová

ředitelka školy


Setkání se studenty ze SOŠT Stará L´ubovňa

Poslední lednový den proběhlo online setkání se studenty partnerské školy SOŠT Stará Ĺubovňa. Přes technické potíže se nakonec podařilo navázat spojení a naši studenti tak alespoň na dálku poznali “kolegy” z východního Slovenska.

Jiří Kašpar, BA(Hons)