Vyberte stránku

Přijímací řízení – výsledky prvního kola

Výsledky 1. kola přijímacího řízení si můžete stáhnout zde


Vyhlašujeme druhé kolo!

Kompletní informace


V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) a podle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění ředitelka Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička s. r. o. 

Vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících oborů vzdělání pro školní rok 2021-22

Přihlášky do 1. března 2021

Ve školním roce 2021-22 jsou všechny obory zakončené maturitní zkouškou v denní formě, kromě zkrácených, bez školného, obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 1. ročník studia zdarma

 

Základní ustanovení

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání ve Střední škole obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r.o. ve školním roce 2021-22 je dokončené základní vzdělání nejpozději ve školním roce 2020-21, v nástavbovém vzdělávání dokončené střední vzdělání s výučním listem, ve zkrácené formě vzdělávání dokončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo dokončené střední vzdělání s výučním listem nejpozději ve školním roce 2020-21. Uchazeči ze zahraničních škol doloží doklady podle Vyhlášky 353/2016Sb., § 1, odst. i, j. Pokud počet přihlášených na obor bude nižší než 5, vyhrazuje si škola možnost neotevřít tento obor v daném školním roce.

Termíny

Podání přihlášek: na platných tiskopisech do 1. března 2021 (možno podat až dvě přihlášky, tiskopisy lze stáhnout na www.ssospolicka.cz nebo na www.msmt.cz)

Vyhlášení výsledků 1. kola: 19. 5. 2021 pro učební obory,  19. 5. 2021 pro obory s maturitní zkouškou

Školní přijímací zkouška: NEKONÁ SE

V návaznosti na upravené podmínky přijímacího řízení v roce 2021 má ředitel školy kompetenci rozhodnout o tom, zda se bude JPZ či školní přijímací zkouška konat v případě, kdy počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Informace s rozhodnutím budou žákům sděleny prostřednictvím emailu.

Na základě stanoviska MŠMT a rozhodnutí ředitelky školy se jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem na naši škole ve školním roce 2020-21 nekonají. Jednotné přijímací zkoušky budou nahrazeny školní přijímací zkouškou studijních předpokladů ve všech oborech a formách vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástaveb. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojové poruchy učení, poruchy chování, zdravotní znevýhodnění) a žáci ze speciálních škol musí k přihlášce dodat posudek s doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) vystavené v roce, kdy je přihláška podávána. Podmínky pro konání školní přijímací zkoušky budou upraveny podle těchto doporučení.

Kriteria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-22

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-22

– pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání – max. 30 bodů. Průměrný prospěch ze dvou posledních ročníků základní školy (1. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku) na základě lineární závislosti počtu bodů na dosaženém průměru) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 10 bodů. Osvědčení o absolvovaných kurzech nebo účasti v zájmových kroužcích souvisejících s oborem 1 – 5 bodů (podle souvislosti se zvoleným oborem, doložení osvědčením) Účast v soutěžích během 2. stupně základního vzdělávání, umístění do 3. místa 1 – 5 bodů (podle umístění a souvislosti se zvoleným oborem, doložení diplomem)

Maximální počet bodů: 40

Způsob stanovení pořadí uchazečů: Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení až do počtu přijímaných, případně kapacity oboru (v dalších kolech přijímacího řízení). Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů, kdy jako první je uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání potvrzená registrujícím lékařem.

– pro obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou včetně nástavbových (v denní i jiné formě):

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání – max. 30 bodů Průměrný prospěch 1. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku) na základě lineární závislosti počtu bodů na dosaženém průměru. Průměrný prospěch z 1. pololetí 2. ročníku a z 1. pol. 3. ročníku učebního oboru v denní formě na základě lineární závislosti počtu bodů na dosaženém průměru pro nástavbové vzdělávání.

Obsah školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Školní přijímací zkouška proběhne z českého jazyka a literatury a anglického jazyka formou individuálních konzultací (dle situace online či osobně). Žáci pod vedením zkoušejícího přečtou zadaný text a na jeho základě budou plnit úkoly. Pohovor je zaměřen zejména na oblasti porozumění textu, mluvní projev a studijní předpoklady. Zkouška z matematiky proběhne formou online testu základních znalostí ze ZŠ. Školní přijímací zkouška je určena pro získání přehledu o studijních předpokladech žáka, k zjištění informací o znalostech žáka a hlavně je poté zaměřena na vhodnou kombinaci prohloubení a sumarizaci učiva v 1. ročníku studia na střední škole. Podle § 20 odst. 4 školského zákona škola u uchazečů s cizím, tak českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Maximální počet bodů z této zkoušky 60 bodů (30 bodů z českého jazyka a literatury, 20 bodů z anglického jazyka, 10 bodů z matematiky). Hraničním počtem bodů pro přijetí je 20 bodů.

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 10 bodů Osvědčení o absolvovaných kurzech nebo účasti v zájmových kroužcích souvisejících s oborem 1 – 5 bodů (podle souvislosti se zvoleným oborem, doložení osvědčením) Účast v soutěžích během 2. stupně základního vzdělávání nebo středního vzdělání pro nástavbové obory, umístění do 3. místa 1 – 5 bodů (podle umístění a souvislosti se zvoleným oborem, doložení diplomem).

Maximální počet bodů: 100 (váha školní přijímací zkoušky činí 60% z celkového počtu bodů). Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení až do počtu přijímaných, případně kapacity oboru. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů, kdy jako první je uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oborech vzdělání Obchodník, Kosmetické služby a potvrzená registrujícím lékařem.

– pro zkrácené vzdělávání

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání – max. 30 bodů Průměrný prospěch u maturitní nebo závěrečné zkoušky nebo průměrný prospěch ze dvou posledních ročníků předchozího vzdělávání (1. a 2. pololetí předposledního a 1. pol. posledního ročníku) pro uchazeče, kteří ukončují předepsané vzdělání (střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo dokončené střední vzdělání s výučním listem) ve školním roce 2020 – 21. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 10 bodů. Ukončený příbuzný obor 5 bodů Osvědčení o absolvovaných kurzech, profesních kvalifikacích, rekvalifikacích 1 – 5 bodů.

Maximální počet bodů: 40 Způsob stanovení pořadí uchazečů: Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení až do počtu přijímaných, případně kapacity oboru. Hranicí úspěšnosti je počet bodů posledního přijatého. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů, kdy jako první je uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání Kadeřník a Rekondiční a sportovní masér potvrzená registrujícím lékařem.

Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů pod jejich přiděleným registračním číslem (uchazeči, který nekoná přijímací zkoušku je registrační číslo sděleno současně se sdělením o nekonání přijímací zkoušky) zveřejní na úřední desce školy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých. Zde bude také oznámen počet volných míst pro odvolací řízení a termín konání případného 2. a dalšího kola přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů škola doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Konečné přijetí žáka ke vzdělávání v tříletých a čtyřletých oborech v denní formě je podmíněno odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (viz § 60a odst. 6 škol. zákona 561/2004 Sb. v platném znění). Po přijetí zletilý žák/jeho zákonný zástupce se školou podepisuje Smlouvu o vzdělávání v soukromé škole. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí k vzdělávání. Na odvolání ponechává ředitelka školy 1 volné místo. V případě nepřijetí lze do 3 pracovních dnů od doručení/převzetí rozhodnutí podat odvolání u Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička s. r. o. a rozhoduje o něm správní orgán Krajský úřad Pardubického kraje. Odvolací komise doporučí ředitelce školy jako zmocněné osobě na volné místo vhodného uchazeče podle stejných pravidel jako v přijímacím řízení. U ředitelky školy lze získat informaci o uvolněných místech po uchazečích, kteří sice byli přijati, ale nepodali/nedoručili zápisový lístek v řádném termínu. Tento postup platí i pro případná další kola přijímacího řízení, která budou školou vyhlašována do naplnění kapacity oborů a školy

Ve školním roce 2021-22 jsou všechny obory zakončené maturitní zkouškou v denní formě, kromě zkrácených, bez školného, obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 1. ročník studia zdarma