Vyberte stránku

Přihlášky do 1. března 2021

  • Přijímací řízení pro obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou včetně nástavbových (v denní i jiné formě):

 Na základě stanoviska MŠMT a rozhodnutí ředitelky školy se jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem na naši škole ve školním roce 2020-21 nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky budou nahrazeny školní přijímací zkouškou studijních předpokladů ve všech oborech a formách vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástaveb.

Školní přijímací zkouška proběhne z českého jazyka a literatury a anglického jazyka formou individuálních konzultací (dle situace online či osobně). Žáci pod vedením zkoušejícího přečtou zadaný text a na jeho základě budou plnit úkoly. Pohovor je zaměřen zejména na oblasti porozumění textu, mluvní projev a studijní předpoklady. Zkouška z matematiky proběhne formou online testu základních znalostí ze ZŠ. Školní přijímací zkouška je určena pro získání přehledu o studijních předpokladech žáka, k zjištění informací o znalostech žáka a hlavně je poté zaměřena na vhodnou kombinaci prohloubení a sumarizaci učiva v 1. ročníku studia na střední škole.

Více informací v záložce Pro uchazeče – Přijímací řízení –  1. kolo přijímacího řízení

  • Přijímací řízení pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání – max. 30 bodů Průměrný prospěch ze dvou posledních ročníků základní školy (1. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku) na základě lineární závislosti počtu bodů na dosaženém průměru)

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 10 bodů

Osvědčení o absolvovaných kurzech nebo účasti v zájmových kroužcích souvisejících s oborem 1 – 5 bodů (podle souvislosti se zvoleným oborem, doložení osvědčením)

Účast v soutěžích během 2. stupně základního vzdělávání, umístění do 3. místa 1 – 5 bodů (podle umístění a souvislosti se zvoleným oborem, doložení diplomem)

Maximální počet bodů: 40

Více informací v záložce Pro uchazeče – Přijímací řízení –  1. kolo přijímacího řízení

Ve školním roce 2021-22 jsou všechny obory zakončené maturitní zkouškou v denní formě, kromě zkrácených, bez školného, obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 1. ročník studia zdarma